Şâfiî bir bayanın yabancı bir erkeğe elini değdirmesi korkusuyla otobüs vs. binerken Hanefî Mezhebini taklit etmesi câiz mi?

Şâfiî bir bayanın yabancı bir erkeğe elini değdirmesi korkusuyla otobüs vs. binerken Hanefî Mezhebini taklit etmesi câiz mi?

Şâfiî Mezhebinde gerek erkeğin gerekse kadının yabancı birine elinin iç kısmıyla dokunması halinde tercih edilen görüşe göre dokunanın abdesti bozulur.[1] Bu sebeple Şâfiî mezhebine mensup olanların bu hususu ehemmiyet göstermeleri gerekmektedir. Şâfiî Mezhebine mensup birinin Hanefî Mezhebini taklit etmesi kaçınılması zor olan durumlarda söz konusudur. Mesela hac ve umre ibadeti sırasında bundan korunmak çok zordur. Bu sebeple Şâfiîlerin Hanefîleri taklid etmeleri bazı şartların yerine getirilmesi halinde caiz görülmüştür.[2] Bu konuda Hanefileri taklit edecek kişinin ilgili diğer hükümlerde de Hanefîlere uygun hareket etmesi gerekir. Mesela eli kanadığında da Hanefî biri gibi tekrar abdest alması gerekmektedir.  Fakat zaruri bir ibadet durumu için verilen bu fetvayı esas alarak sıradan bir dolmuşa binme haliyle kıyaslamak isabetli bir yaklaşım görülmemektedir. Genel anlamda mezhepler arası taklide zaruri durumlarda cevaz verilmektedir. Dolmuş meselesi bu derece zaruri bir durum olmasa gerektir. Dolayısıyla Şâfiî mezhebine mensup bir bayanın bu gibi durumlarda eldiven takmasının daha isabetli olacağı anlaşılmaktadır.

[1]   Nevevî, el-Mecmû‘; 2: 26.

[2]   Muhammed b. Şetta Dimyâtî, Hâşiyetü İâneti’t-Tâlibîn, (Kahire: Dâru’l-Fikr, 1938), 1: 17.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir