İlgili Kategori
Kategori: Fıkıh

Kadınlar saçlarını ne kadar kısaltabilir?

Kadınlar saçlarını ne kadar kısaltabilir?

Allah, erkek ve kadını belli fıtrat üzere yaratmıştır. Buna muhalif olan davranış ise hilkate/fıtrat-ı asliyeye müdahale sayılacağından lanetlenmiştir. Nitekim aşağıdaki hadisler bunu açıkça ifade etmektedir. “Resûlullah (s.a), kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lânet etti.”[1] “Resûlullah (s.a), kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti.”[2] “Resûlullah (s.a) başın bir kısmını tıraş edip bir kısmının (perçem olarak) bırakılmasını yasakladı.”[3] Yine “Hz. Peygamber kadının saçlarını tıraş etmesini, (saçlarını kökünden kestirmesini) yasakladı.”[4] “Hz. Peygamber’in (s.a) hanımları (onun vefatından sonra) saçlarını omuzlarına kadar…

Devamını Oku Devamını Oku

Müslüman cariyenin tesettürü nasıl olmalıdır?

Müslüman cariyenin tesettürü nasıl olmalıdır?

İslâm âlimleri Müslüman cariyenin tesettürü hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı başlarını örtmüğeyeceklerini fakat diğer azalarını örteceklerini ifade ederken diğer bir kısmı bütün bedenini örteceğini söylemişlerdir. Cariyenin başını örtmemesi gerektiğini söyleyenler Hz. Ömer’in Musâ b. el-Eş’arî’nin cariyesine söylediği sözler delil olarak gösterilmektedir. Atâ b. Rebâh şöyle rivayet etmiştir: “Hz. Ömer cariyelerin hürlere benzemeleri sebebiyle cilbâb örtmesini yasaklardı. (Atâ’dan rivayet eden) İbn Cerir dedi ki: Ömer b. Hattâb (bir gün) Ebû Mûsâ el-Eş’arî’nin kölesine cilbâ b giydiği için vurdu.” [1] Hz. Ömer…

Devamını Oku Devamını Oku

Fitne anlık bir durum mudur yoksa belli bir zaman dilimini mi içerir? Yani kadın yüzünü sadece bakıldığı anda mı yoksa daima mı kapamalıdır?

Fitne anlık bir durum mudur yoksa belli bir zaman dilimini mi içerir? Yani kadın yüzünü sadece bakıldığı anda mı yoksa daima mı kapamalıdır?

Erkeğin kadına onun fark edeceği derecede bakması, haramın aleni yapıldığının göstergesidir. Bazıları bunu laf atacak seviyeye getirerek pervasızlaşabiliyor. Fakat gözden kaçan bir durum var ki o da pek çok erkeğin karşı cinse çaktırmadan (kaçamak) bakmasıdır. Gerçi kadınlar içinde aynı şey söz konusudur. Dolayısıyla bu durumların hepsinde bakan kişi, -şehvetle baktıysa- göz zinası işlemiş, kadın da bu fitneye sebebiyet vermiş ise o da sorumlu olacaktır. Özellikle asrımızda bu fitnenin ayyuka çıkartıldığı inkâr edilemez bir gerçektir. Bugün dışarı çıkıldığında fitne ortamına girilmiş,…

Devamını Oku Devamını Oku

Peçe Takmanın Hükmü?

Peçe Takmanın Hükmü?

Bu konuda âlimleri, peçeyi farz görenler ve görmeyenler şeklinde iki grupta toplamak mümkündür. a- Peçe takmanın farz olduğu görüşü Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre kadının tüm bedeni avrettir. Şâfiîler ve Hanbelîler, tedavi, evlilik için eş adayıyla görüşme, mahkeme, alış-veriş gibi zaruri hallerde ellerin ve yüzün açılmasına ruhsat tanımışlardır. Onlar bu konuda “(Resûlüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle”[1] âyeti ile “Kadın örtülmesi gereken [1]  Nûr, 24:30. Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre kadının tüm bedeni avrettir. Şâfiîler ve…

Devamını Oku Devamını Oku

Bayan hocaların muayyen günlerinde camide Kur’ân eğitimi vermeleri câiz mi?

Bayan hocaların muayyen günlerinde camide Kur’ân eğitimi vermeleri câiz mi?

Dört mezhep fukahasının da içinde bulunduğu cumhur âlimlere göre erkek ve kadınların cünüp ve hayız halinde mescide girmesi haramdır. Onlar bu konuda şu ve benzeri hadisleri delil getirmektedirler. Ümmü Atıyye (r.a) şöyle rivayet etti: “Hz. Peygamber (s.a)’den şöyle işittim. Henüz kocaya gitmemişler(avâtık), perde arkasında yaşayanlar (zevat-ı hudur) ve hayızlı kadınlar hayırda ve mü’minlerin duasında hazır bulunsunlar. Yalnız hayızlı olanlar, namaz kılınan yerlerden uzak dursunlar.”[1] [1] Buhârî, “Hayız”, 23; سمعت يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أوالعواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير…

Devamını Oku Devamını Oku

Kadın, nikâh sırasında veya sonrasında üç talak hakkına sahip olabilir mi?

Kadın, nikâh sırasında veya sonrasında üç talak hakkına sahip olabilir mi?

İslâm’da talak yetkisi her ne kadar kocanın elinde olsa da ihtiyaç durumunda bu yetkiyi kadına havale edebildiği gibi başka birine vekâleten devredilebilir. Dolayısıyla kadın boşama hakkından büsbütün mahrum da bırakılmamış olur. Kadının talebi üzerine koca bir-iki veya üç talak hakkının tamamını kadına verebilir (tevfîz-i talak).[1] Fakat âlimler kadına verilen bu hakkın süresi hakkında ihtilaf etmişlerdir. Hz. Ömer, Osman, İbn Mes’ûd, Câbir b. Abdullah, Atâ, Câbir b. Zeyd, Mücâhid, Şa’bî, Nehaî, İmam Mâlik, İmam Ebû Hanîfe[2], İmam Şâfiî, İmam Evzâî, Süfyân-ı…

Devamını Oku Devamını Oku

Kişinin hanımını tek lafızda üç talakla boşamasının hükmü?

Kişinin hanımını tek lafızda üç talakla boşamasının hükmü?

Kişinin hanımını boşaması her ne kadar Allah’ın istemediği bir şey olsa da bazen boşanmak tarafların saadetine vesile olabilmektedir. Türkçe’de “Üç talakla boşamak” tabiri iki türlü anlaşılmaktadır. Birincisi kocanın karısına “seni üç talakla boşuyorum” şeklinde bir lafızla üç talak vermesidir ki yaygın olan kullanım budur. İkincisi ise üç talakın üç hayız döneminde her birinin kadının adetten kesildiği, tuhur halinde tek tek gerçekleşmesi şeklinde olur ki sünnet olan boşama budur. Dört mezhep ile Zâhiriye mezhebinin de aralarında bulunduğu İslâm âlimlerinin çoğunluğu kişinin…

Devamını Oku Devamını Oku