Abdestte boynu mesh etmenin hükmü

Abdestte boynu mesh etmenin hükmü

Hanefîler, Talha b. Musarrif’in babası vasıtasıyla dedesinden rivayet ettiği “Hz. Peygamber’i (s.a) başının ön tarafından ensesine kadar meshederken gördüm.”[1] mealindeki mezkûr rivayeti göz önünde bulundurarak boynun mesh edilmesini abdesttin adaplarından saymaktadırlar.[2] İmam Nevevî bu hadisin isnadının, muhaddislerin ittifakıyla ravileri sebebiyle zayıf kabul edildiğini bildirmektedir.[3] Bununla beraber Şâfiî mezhebinde de boynun mesh edilmesi hususu, sünnet veya müstehap (adâp) olup olmaması bakımından ihtilaflıdır. Mâlikî mezhebinde ise mekruh kabul edilmektedir. Dolayısıyla bir konuda bir hadisin zayıf tarikle gelmiş olması, onun “mevzu hadis” gibi…

Read More Read More

Doç. Dr. Muhammed Hüsnü ÇİFTÇİ

Doç. Dr. Muhammed Hüsnü ÇİFTÇİ

Değerli dostlar Fıkıh Müslümanın dini hayatının olmazsa olmazlarındandır. Bu ilim sayesinde rabbimizin rızasına uygun bir hayat yaşamayı esas edinmekteyiz. Bu sebeple doğru olanı ya da doğruya en yakın olanı araştırmak her Müslümanın vazifesidir.  Biz de bu gaye doğrultusunda dinifetvalar.com adlı siteyi kurarak bu yolda mütevazi bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Rabbim rızasına uygun hizmetlerle meşgul eylesin. Amin