İlgili Kategori
Kategori: Abdest, Gusül, Teyemmüm

Şâfiî bir bayanın yabancı bir erkeğe elini değdirmesi korkusuyla otobüs vs. binerken Hanefî Mezhebini taklit etmesi câiz mi?

Şâfiî bir bayanın yabancı bir erkeğe elini değdirmesi korkusuyla otobüs vs. binerken Hanefî Mezhebini taklit etmesi câiz mi?

Şâfiî Mezhebinde gerek erkeğin gerekse kadının yabancı birine elinin iç kısmıyla dokunması halinde tercih edilen görüşe göre dokunanın abdesti bozulur.[1] Bu sebeple Şâfiî mezhebine mensup olanların bu hususu ehemmiyet göstermeleri gerekmektedir. Şâfiî Mezhebine mensup birinin Hanefî Mezhebini taklit etmesi kaçınılması zor olan durumlarda söz konusudur. Mesela hac ve umre ibadeti sırasında bundan korunmak çok zordur. Bu sebeple Şâfiîlerin Hanefîleri taklid etmeleri bazı şartların yerine getirilmesi halinde caiz görülmüştür.[2] Bu konuda Hanefileri taklit edecek kişinin ilgili diğer hükümlerde de Hanefîlere uygun…

Devamını Oku Devamını Oku

Yaradan çıkan sarı veya renksiz sular abdesti bozar mı?

Yaradan çıkan sarı veya renksiz sular abdesti bozar mı?

Hanefîler “Her akıcı kandan dolayı abdest gerekir”[1] mealindeki hadis sebebiyle yaralardan akan kan, irin, cerahat gibi sıvılardan dolayı abdestin bozulacağına hükmetmektedir. Fakat el-Yenâbî‘ adlı eserde vücuttaki yara ve kabarcıklardan akan renksiz suyun (الماء الصافي) abdesti bozmayacağı ifade edilmektedir.[2] Dolayısıyla uyuz, çiçek ve egzamalı hastaların yaralarından akan saf su bu kabilden sayılabilir. Fakat ihtiyatlı olan abdest almaktır. [1]   Dârekutnî, Ebü’l-Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed, es-Sünen thk. Abdullah Haşim Yemânî Medenî, (Beyrut: Dârü’l-Mehâsin, t.y.), 1: 157; الوضوء من كل دم سائل…

Devamını Oku Devamını Oku

Abdestte boynu mesh etmenin hükmü

Abdestte boynu mesh etmenin hükmü

Hanefîler, Talha b. Musarrif’in babası vasıtasıyla dedesinden rivayet ettiği “Hz. Peygamber’i (s.a) başının ön tarafından ensesine kadar meshederken gördüm.”[1] mealindeki mezkûr rivayeti göz önünde bulundurarak boynun mesh edilmesini abdesttin adaplarından saymaktadırlar.[2] İmam Nevevî bu hadisin isnadının, muhaddislerin ittifakıyla ravileri sebebiyle zayıf kabul edildiğini bildirmektedir.[3] Bununla beraber Şâfiî mezhebinde de boynun mesh edilmesi hususu, sünnet veya müstehap (adâp) olup olmaması bakımından ihtilaflıdır. Mâlikî mezhebinde ise mekruh kabul edilmektedir. Dolayısıyla bir konuda bir hadisin zayıf tarikle gelmiş olması, onun “mevzu hadis” gibi…

Devamını Oku Devamını Oku